torstai 26. tammikuuta 2012

Osaaminen ja yksilön taidot

Osaamisen kehittämisen tarkoituksena on pitää huoli, että yksilöiden, organisaatioiden, yritysten ja yhteisöjen osaaminen on nopeasti muuttuvassa toimintaympäristössä ajan tasalla, jotta ne kykenevät vastaamaan ajan haasteisiin. Osaamisyhteiskuntahan muodostuu osaavista ja taitavista yksilöistä, joilla on jatkuva halu ja kyky kehittyä ja luoda uutta tietoa. Miten säilytämme oppimisen ilon ja innon, joka tuottaa yksilölle tarvittavia taitoja ja koko yhteiskuntaan tarvittavaa osaamista. Miten nopeassa muutoksessa osaamme määritellä mitä on tarvittava osaaminen? Tietotekniikka on osaltaan muuttanut yksilön taitovaatimuksia ja samalla koko osaamisen kenttää.

Salo ym. (2011) tekemässä kyselyssä eri alojen asiantuntijat määrittelivät tulevaisuuden osaaminen muodostuvan neljästä pääteemasta. Keskeisimmän tulevaisuuden osaamisen kokonaisuuden muodosti teema muutos, oppiminen ja tieto. Toinen vahva teema oli sosiaalisuus sekä yhdessä tekeminen, joka sisältäen vuorovaikutustaidot sekä verkostojen hyödyntämisen. Kolmas merkittävä osaamisen alue on kestävyys ja inhimillisyys, niin yksittäisiä ihmisiä kuin kokonaisvaltaista elinympäristöämme ajatellen. Neljäntenä teemana nousi esiin globalisaation, kielitaidon sekä kulttuurien ja tapojen tuntemuksen kautta kansainvälisyys ja monikulttuurisuus. Neljän pääteeman rinnalle nousivat jokaisen teemaan liittyvät osiot 1) substanssiosaaminen (osaamissisällöt ja oppiaineet), 2) luovuus ja innovatiivisuus sekä 3) yksilötaidot. Yksilötaidoissa korostuvat erityisesti vastuu itsensä johtamisesta, ohjaamisesta sekä kehittämisestä.

Kuva 1. Yksilön taidot ja osaaminen rakentuvat vaiheittain.

Tieto ei sinällään ole vielä osaamista. Vasta, kun tieto on analysoitu, sitä on suhteutettu eri tilanteisiin, se on kokemuksellista, alkaa syntyä tietämystä ja viisautta. Asiantuntijaosaaminen on ilmaistavissa olevaa persoonallista tietoa, joka rakentuu kokemustiedosta, vaikutelmatiedosta, kyvystä ja taidoista toimia tarkoituksenmukaisesti eri tilanteissa ja sisältää paljon hiljaista tietoa. Tiedot ja taidot muuttuvat sivistykseksi vasta silloin, kun ne ilmenevät ihmisten toiminnassa ja laajakatseisuutena ja oikeamielisyytenä

Tieto- ja viestintätekniikka on tänä päivänä tärkeä osaamisen alue ja myös osa jokaisen opettajan ammattitaitoa. Miten omaa osaamista kehitetään ja miten opettajat voisivat esim. vertaisoppia? Näistä asioista lisää teemassa Asiantuntijuus ja yksilön taidot.

Leena Vainio


Hämeen ammattikorkeakoulu
KT-tutkimusjohtaja
Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen KT-keskus
HAMK eLearning Centre

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti